กวดเข้ม ป.5 - 6 มุ่งเข้า ม.1 ร.ร.เตรียมน้อมฯ / บดินทรเดชา / เตรียมพัฒนาการ / สตรีวิทยา / สาธิตราม 02-3742899 (เสาร์-อาทิตย์) , 090-66-99992 (ทุกวัน)
โครงการการันตี เข้า ม.1
 วิสัยทัศน์
 

วิสัยทัศน์ (Vision)
"วางพื้นฐานให้แน่น สร้างความแข็งแกร่งวิชาการ  สานฝันสู่ความสำเร็จในอนาคต”

 

 
 

พันธกิจ (Mission)
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนแสวงหาความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการตามศักยภาพ

๓. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นได้อย่างมีคุณภาพ
๔. สร้างความสำเร็จแก่ผู้เรียนในการเข้าศึกษาศึกษาต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียงชั้นนำ