กวดเข้ม ป.5 - 6 มุ่งเข้า ม.1 ร.ร.เตรียมน้อมฯ / บดินทรเดชา / เตรียมพัฒนาการ / สตรีวิทยา / สาธิตราม 02-3742899 (เสาร์-อาทิตย์) , 090-66-99992 (ทุกวัน)
โครงการการันตี เข้า ม.1

รูปแบบการเรียน

สถาบันได้วางนโยบายไว้อย่างเป็นระบบและชัดเจน เพื่อใช้ควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ซึ่งจะทำให้นักเรียนนั้นประสบความสำเร็จทางการเรียนได้ตามเป้าหมาย และสามารถวัดผลได้จริง โดยใช้บันได 7 ขั้น ดังนี้

1.  วัดความรู้ก่อนเรียน  
     เนื่องจากนักเรียนมาจากโรงเรียนที่หลากหลาย ความรู้พื้นฐานของนั้นเรียนย่อมแตกต่างกัน สถาบันจึงได้ทำการวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อนเข้าเรียน เพื่อส่งให้อาจารย์ทราบข้อมูลเบื้องต้น อันจะมีประโยชน์ต่อการปรับพื้นฐานของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
 

2.   ปรับพื้นฐาน

      นักเรียนทุกคนจะได้รับการปรับพื้นฐานความรู้ในระยะเวลาที่เหมาะสม พร้อมกับการวางพื้นฐานเพิ่มเติม เช่น ทฤษฏีบท หลักการที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีพื้นฐานแน่นขึ้น และมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง หลังจากการปรับพื้นฐานแล้วจะทำให้นักเรียนมีพื้นฐานที่ใกล้เคียงกัน หมดปัญหาเรื่องการเรียนไม่ทันกัน สามารถเรียนรู้เนื้อหาไปได้พร้อมกันโดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

3.   การพัฒนาทักษะ

      เป็นขั้นตอนการพัฒนาทักษะ โดยนักเรียนจะได้รับการการฝึกฝนทำโจทย์อย่างสม่ำเสมอ การฝึกให้นักเรียนได้้รู้จักการคิดหาคำตอบด้วยวิธีต่างๆ เช่น การคิดเชิงมติสัมพันธ์ การคิดแบบย้อนกลับ การพิสูจน์คำตอบ  เป็นต้น ทำให้เกิดความคล่องแคล่ว รวดเร็ว และถูกต้อง แม่นยำมากขึ้น จนเกิดเป็นความชำนาญ ซึ่งเป็นการพัฒนาปัญญา ( Intelligence Builder) ให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ทำให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป

4.   เน้นการวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา

      สถาบันได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการสอนให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น สามารถแก้โจทย์ปัญหาต่างๆ ด้วยตัวเองได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้นโจทย์และแบบฝึกหัดของสถาบันกว่า 80% จะเป็นโจทย์เชิงวิเคราะห์แทบทั้งสิ้น สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาไทยในยุคปัจจุบัน และเป็นมีจุดแข็ง POWER MATH โดยเฉพาะ

5.   พัฒนาศักยภาพในระดับสูง

      นักเรียนจะได้เรียนรู้เคล็ดลับหรือเทคนิคพิเศษซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในระดับสูง ซึ่งจะช่วยทำให้นักเรียนคิดหาคำตอบได้รวดเร็ว ถูกต้อง ความแม่นยำ ทันเวลาตามที่กำหนด ทำให้นักเรียนนำทักษะดังกล่าวไปสอบแข่งขันในเวทีสำคัญต่าง เช่น โครงการ สสวท. โอลิมปิค,  สอวน. , สมาคมคณิตศาสตร์ฯ ได้อย่างมั่นใจ

6.   วัดความรู้หลังเรียน

       นักเรียนจะถูกวัดผลความรู้หลังเรียน เพื่อเป็นการวัดขีดความรู้ความสามารถของนักเรียนอีกครั้ง ว่าได้ตามมาตรฐานตามที่สถาบันกำหนดหรือไม่ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาต่อยอด หรือใช้ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

7.    คุมคุณภาพโดยใช้ระบบประเมินผล

       เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนอย่างสูงสุดสถาบันได้ใช้ระบบประเมินผลควบคุมคุณภาพในระบบการเรียนการสอนทั้งหมด อันจะทำให้ผู้ปกครองทราบถึงจุดจุดอ่อน จุดแข็งของนักเรียนเป็นรายบุคคล ทำให้ผู้ปกครองทราบปัญหาบุตรหลานของท่านอย่างแท้จริง 

 
 

สถาบันกวดวิชา POWER  MATH