กวดเข้ม ป.5 - 6 มุ่งเข้า ม.1 ร.ร.เตรียมน้อมฯ / บดินทรเดชา / เตรียมพัฒนาการ และ โรงเรียนดังของรัฐบาล 090-66-99992 (ทุกวัน)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่สามารถสอบเข้า ม.1 ได้สำเร็จ

 

ผลงานของนักเรียนรุ่นที่ 15 สอบปี 2566
รูปนักเรียน ชื่อ - สกุล จากโรงเรียน โรงเรียนที่สอบได้ ประเภท
อนุสรา ทองช่วย
สารสาสน์วิเทศ นิมิตรใหม่ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ทั่วไป

 

ปุณยพร จันทร์แดง
เซนต์เทเรซ่า เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ทั่วไป
กันตพัฒน์ ช่วยพิทักษณ์
มีนประสาทวิทยา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ทั่วไป
มณีศรี สุขสันติสวัสดิ์
สารสาสน์วิเทศ มีนบุรี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ วิทย์ - คณิต (GIFT)
อนันตญา ทองหนู
สารสาสน์วิเทศ มีนบุรี

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

ทั่วไป
มัตตัญญุตา พุ่มพวง
สารสาสน์วิเทศ ร่มเกล้า

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

วิทย์ - วิจัย (GIFT)
วรบรรณ สุขย้อย
เซนต์เทเรซา

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

ทั่วไป

note : รุ่นนี้ติวภายใต้การควบคุมโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ( สำเร็จ 80% ) ขอให้ตั้งใจเรียนต่อไปครับ
 
ผลงานของนักเรียนรุ่นที่ 14 สอบปี 2565
รูปนักเรียน ชื่อ - สกุล จากโรงเรียน โรงเรียนที่สอบได้ ประเภท
กายส์  ชูทะวงศ์
สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

English Program

 

พิชชธร ยินชัย
เซนต์ดอมินิค เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ทั่วไป
พิชามญชุ์ คงแก้ว
ถนอมบุตร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ทั่วไป
ชนัญชิดา ใจรักปรีดามิตร พร้อมมิตรพิทยา นว.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วิทย์ - คณิต
ชนัญชิดา วรชินา
เซนต์โยเซฟบางนา

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วิทย์ - คณิต
กวินทรา รอดพันธ์
เซนต์โยเซฟบางนา

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ทั่วไป
ณิชากร นาคกุลบุตร
เซนต์เทเรซา

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

ทั่วไป
เมธานันท์  เยี่ยงพันธุ์
เลิศหล้า เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ English Program
ณิชา ศุขอัจจะสกุล
สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ English Program

หมายเหตุ นักเรียนโครงการการันตีรุ่น 14 (G14) ภายใต้สถานการณ์โควด19 สอบเข้า ม.1 ได้สำเร็จ 100% ( ติดยกห้อง )

 

 

ผลงานของนักเรียนรุ่นที่ 13 สอบปี 2564
รูปนักเรียน ชื่อ - สกุล จากโรงเรียน โรงเรียนที่สอบได้ ประเภท
พรรณดาว ม่วงงาม
เอกบูรพา วิเทศศึกษา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

English Program

ธนพัชร์ ราชญาณ
เอกบูรพา วิเทศศึกษา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า English Program
ณิชาภา บุญญกุล
เอกบูรพา วิเทศศึกษา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า English Program
ณัฐธิดา เดือนแจ่ม
ถนอมบุตร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า English Program
อินทุนิภา ดัชนี
สารสาสน์วิเทศ มีนบุรี

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

English Program
เดวิช ชูพานิช แพน-เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

English Program
ไท โธมัส โมตัน ศิริเพ็ญ นว.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า English Program
นัตชคนิทร์ อัมโร เอกบูรพา วิเทศศึกษา นว.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า English Program
ชนิตปรียา ทีปต์ธนาวัฒน์
เด็กสากล (อินเตอร์คิด)
เขมะสิริอนุสรณ์ Intensive English Program
อริยะ วิศรี เฟื่องฟ้าวิทยา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วิทย์ - คณิต
ญาดาเรศ ชูชัยศรี สารสาสนร์วิเทศ สายไหม วัฒนาวิทยาลัย วิทย์ - คณิต
ชนิตปรียา ทีปต์ธนาวัฒน์
เด็กสากล (อินเตอร์คิด)
เขมะสิริอนุสรณ์ IEP
ปราญชลี คงภิบาล ปาณยาพัฒนาการ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ทั่วไป
เอกอนันต์ นิพัทธ์ธนาธาร มาเรียลัย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ทั่วไป
ณพิชญา ทิพย์ทอง เอกบูรพา วิเทศศึกษา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) ทั่วไป
ณฐปกร ศรีลาวงษ์
สารสาสน์วิเทศ ร่มเกล้า เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ทั่วไป

สรุป กลุ่มนักเรียนโครงการการันตีรุ่น 13 สอบเข้า ม.1 ได้สำเร็จ 88 %

 

 

ผลงานของนักเรียนรุ่นที่ 12 สอบปี 2563
รูปนักเรียน ชื่อ - สกุล จากโรงเรียน โรงเรียนที่สอบได้ ประเภท
ณัฐพร  หมกทอง
เคหะชุมชนลาดกระบัง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

วิทย์ - คณิต

ณัฎฐ์  พงศ์สุวรรณ
พระมารดานิจจานุเคราะห์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ทั่วไป
ธเนศ  สุวรรณรัตน์
เทพอักษร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ทั่วไป
พัชยา  วงษ์กลัด
โสมาภานุสสรณ์

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ทั่วไป
ชัญญานุช  พูนสุข ทรงวิทย์ศึกษา

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ทั่วไป
พรรณราพร  เล็กสุนทร ทรงวิทย์ศึกษา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ทั่วไป
ขวัญฤทัย  พิมพะไชย โสมาภานุสสรณ์ นว.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วิทย์ - คณิต
ศิวกร ทองนวล พระหฤทัยพัฒนเวศน์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ วิทย์ - คณิต
ธีรนัย ทองนวล สารสาสนร์วิเทศ ร่มเกล้า เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ วิทย์ - คณิต
ปิยากร เผือกน้อย
สุเหร่าหะยีมีนา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ ทั่วไป
ดรันต์รัตน์ ยิ่งยงค์ ภูมิสมิทธ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ ทั่วไป
ภวิตรา  สมอ่อน
โสมาภานุสสรณ์

สาธิตรามคำแหง

ทั่วไป
พิชยาภรณ์  ตูวัฒนศิลป์ พร้อมมิตรพิทยา สาธิตรามคำแหง ทั่วไป
ณัฐชา  ชาลีพรหม
มีนประสาทวิทยา สาธิตรามคำแหง ทั่วไป

สรุป กลุ่มนักเรียนโครงการการันตีรุ่น 12 สอบเข้า ม.1 ได้สำเร็จ 93 %

 

 

ผลงานของนักเรียนรุ่นที่ 11 สอบปี 2562
รูปนักเรียน ชื่อ - สกุล จากโรงเรียน โรงเรียนที่สอบได้ ประเภท
นีนนารา  ทุมสา (G)
สารสาสนร์วิเทศ ร่มเกล้า เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

English Program

ศศิธร  สะเตโช (G)
สารสาสนร์วิเทศ ร่มเกล้า นว.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า English Program
รัตศุภา  ปัทธิสามะ (G)
สารสาสนร์วิเทศ ร่มเกล้า เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ English Program
กฤตานนท์  เยมรัมย์
สารสาสนร์วิเทศ ร่มเกล้า

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

English Program
สุชานันท์  มิตรปล้อง (G) สารสาสนร์วิเทศ มีนบุรี

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

English Program
จิรัฏฐ์  รุ่งวรโศภิต (G) สารสาสนร์วิเทศ มีนบุรี นว.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วิทย์ - คณิต
ธนพร  ตั้งพงษ์ (G) สารสาสนร์วิเทศ นิมิตรใหม่ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ทั่วไป
ไวกูณฐ์นาถ  จริยสุธรรมกุล ( G)
สาธิตรามคำแหง
เเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ วิทย์ - คณิต
ปิยณัฐ  เผือกน้อย ( G)
สุเหร่าหะยีมีนา

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

วิทย์ - คณิต
จิณห์นิภา  เหมือนนาค (G) บางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ วิทย์ - คณิต
บุศรินทร์ สมเพาะ (G)
โสมาภาพัฒนา4 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย Mini English Program
บัณฑิตา  ปรังประโคน (G)
เซนต์โยเซฟ บางนา

เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

Mini English Program
ลัลลา  ละเต็บซัน (G)
สามแยกคลองหลอแหล

นว.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ทั่วไป
อามีร  ซอหะซัน (G)
สารสาสนร์วิเทศ ร่มเกล้า สาธิตรามคำแหง ทั่วไป
กานต์สินี มุณีฉิม
พระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ นว.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ทั่วไป

สรุปยอดนักเรียนโครงการการันตีรุ่น 11 สอบเข้า ม.1 ได้สำเร็จ 92 %

G หมายถึง นักเรียนในโครงการการันตี (Guarantee Your Success)

 
กวดวิชาที่เน้นคุณภาพเป็นหลัก
 
ผลงานของนักเรียนรุ่นที่ 10 สอบปี 2561
รูปนักเรียน ชื่อ - สกุล จากโรงเรียน โรงเรียนที่สอบได้ ประเภท
ปาณิสรา ลำอิน (G)
บ้านบางกะปิ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

วิทย์ - คณิต

กฤษชญาวีร์ พลีธัญญวงศ์ (G)
สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วิทย์ - คณิต
กฤษฎิ์ภูมิ เทพทวี (G)
สารสาสนร์วิเทศ ร่มเกล้า เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ทั่วไป
ศุภานัน ศิริคุณาโสภณ (G)
ปัญจทรัพย์ มีนบุรี

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ทั่วไป
พชรมน รัตนวิระกุล (G)
ศิริเพ็ญ
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ทั่วไป
กฤตภาส อาริยวัฒน์ (G)
ชินวร

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ทั่วไป
กมลพร เพชรคง (G)
เพ็ญสมิทธ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ทั่วไป
พลพิเศษ ตรีเกียรติก้อง (G)
พร้อมมิตรวิทยา

นว.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

วิทย์ - คณิต
ญานิลทิชา ลีอ่ำ (G)
ถนอมบุตร

นว.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

วิทย์ - คณิต
วศินี เกลี้ยงเกลา
มีนประสาทวิทยา นว.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ทั่วไป
ณิชากรณ์  สุขชื่น (G)
นรรัตน์รังสฤษดิ์ นว.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ทั่วไป
ณัฐชา ศรีสุไชย (G)
สารสาสน์วิเทศ ร่มเกล้า นว.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ทั่วไป
กัลป์พัชญา สินสุหิรัญกูล (G)
สารสาสน์วิเทศ ร่มเกล้า นว.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า EP
ภรัณยู วีระกูล (G)
สารสาสน์วิเทศ ร่มเกล้า เทพศิรินทร์ ร่มเกล้า วิทย์ - คณิต
ปัญญพัชร์ ธนาภัทรพิศุทธ์ (G)
เพ็ญสมิทธ์ สาธิตราม ทั่วไป
จิณัฐตา บุตรมณี (G)
เด็กสากล สาธิตราม ทั่วไป
ณรัก อินทวงศ์ (G)
โสมาภา 3 สาธิตราม ทั่วไป
ชนิดาภา ดีนิสัย (G)
บางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) เศรษฐบุตรบำเพ็ญ IEP
.ธนพรกนก จงกลพืช
เพ็ญสมิทธ์ บางกะปิ วิทย์ - คณิต
ชฎารัตน เกษมสันต์ ณ อยุธยา (G)
เซ็นต์โยเซฟทิพวัล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ทั่วไป
รัตนธร ธนัตธรรมกุล
ทรงวิทย์ศึกษา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ ทั่วไป
ชาญวิทย์ ลอยลาวัลย์ (G)
พระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ บดินทรเดชา ทั่วไป
ภคนาวิน ใช่วีระ (G)
สาธิตพัฒนา บดินทรเดชา ทั่วไป

สรุปยอดนักเรียนโครงการการันตีรุ่น 10 สอบเข้า ม.1 ได้สำเร็จ 95 %

G หมายถึง นักเรียนในโครงการการันตี (Guarantee Your Success)

 

 

ผลงานของนักเรียนรุ่นที่ 9 สอบปี 2560
รูปนักเรียน ชื่อ - สกุล จากโรงเรียน โรงเรียนที่สอบได้ ประเภท
ถิรภัทร  น้านาคินทร์ (G)
สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

วิทย์ - คณิต

อิสรีย์  รุ่งวรโศภิต (G)
สารสาสนร์วิเทศมีนบุรี นว.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วิทย์ - คณิต
ณภัทร  สุนทรวิภาค (G)
สารสาสน์วิเทศมีนบุรี

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ทั่วไป
ธนกฤต พลีธัญญวงศ์
สารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ทั่วไป
ภูริวัฒน์  สุวรรณพันธุ์ (G)
เอกบุรพาวิเทศศึกษา

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ทั่วไป
กฤษณพล  พิมพะไชย (G)
โสมาภานุสสรณ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ทั่วไป
ธนัชชา  หล้าที (G)
ณัฐวุฒิวิทยา

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ทั่วไป
ชิติพัทธ์  ฤทธิ์ถาวร (G)
ณัฐวุฒิวิทยา

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ทั่วไป
ชนิดา  โลหะเวช (G) ณัฐวุฒิวิทยา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ทั่วไป
กิตติกวิน  กาญจนฤกษ์ชัย (G) ถนอมบุตร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ทั่วไป
ชินกิจ  ฤกษ์ดี (G) บ้านบางกะปิ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ทั่วไป
เปรมศักดิ์  เครือนาคพันธ์ (G) ปาณยา พัฒนาการ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ทั่วไป
พสุ  กีรติกรพิสุทธ์ (G) สาธิตรามคำแหง นว.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ทั่วไป
นพวิน  แก้ววงศ์ษา (G) บ้านบางกะปิ นว.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วิทย์ - คณิต
ธนดล  จินดา (G) พร้อมมิตรวิทยา ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม ทั่วไป
ณัฐชนน  มงคงแก่นทราย (G) โสมาภานุสสรณ์ รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง วิทย์ - คณิต
นันท์นภัส  ดอนมอญ (G) สามเสนนอก ห้วยขวาง สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า EP
ณัฐภัส  ทองหยูแก้ว (G) อัสสัมชัญศึกษา อัสสัมชัญคอนแวนต์ ทั่วไป
ปัณณธร  ฟูแสง (G) แย้มสอาดรังสิต สวนกุหลาบรังสิต ทั่วไป
กชพร ทองพูล (G) อุดมศึกษา บางกะปิ ทั่วไป
ธัญญ์กุณฑ์  กลัดงาม (G) พระยาประเสริฐฯ สาธิตรามคำแหง ทั่วไป
พชร น้อยสุข (G) ทรงวิทย์ศึกษา สาธิตรามคำแหง ทั่วไป
ภูชิต นัตตะโร หนองจอกวิทยานุสสรณ์ บดินทรเดชา 4 วิทย์ - คณิต
พิสิษฐ์  เรืองมาก (G) อุดมศึกษา บดินทเดชา GIFT-วิทย์
ธนทร พรจิราธนาธร (G)
ปาณยา พัฒนาการ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ English Program

สรุปยอดนักเรียนโครงการการันตีรุ่น 9 สอบเข้า ม.1 ได้สำเร็จ 92 %

G หมายถึง นักเรียนในโครงการการันตี (Guarantee Your Success)

 

 

ผลงานของนักเรียนรุ่นที่ 8 สอบปี 2559
รูปนักเรียน ชื่อ - สกุล จากโรงเรียน โรงเรียนที่สอบได้ ประเภท
กสิณ ทัพภะสุต
ปาณยา พัฒนาการ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

English Program

(สอบได้ที่ 2)

ชินพัฒน์ ธีรกานต์พงศ์
เพ็ญสมิทธ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วิทย์ - คณิต
รัชชานนท์ แสงทอง
เพ็ญสมิทธ์

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ทั่วไป
กุลวีณา พัฒนไพสิฐ
Ramkhamhang ADVENT
International School (RAIS)

นวมินทราชินูทิศ

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

English Program
ธีธัช วัฒนกุล
กรพิทักษ์ศึกษา

วัดราชโอรส

วิทย์ - คณิต
ณดล สินแก้ว
โสมาภานุสรณ์ พระมารดานิจจานุเคราะห์ ทั่วไป
พิพัฒน์กุล เจริญวุฒิลาภ
เพ็ญสมิทธ์

สาธิตรามคำแหง

ทั่วไป (ห้อง King)
ปิติภูมิ พิเชียรพงษ์
เซนต์ดอมินิก

เซนต์ดอมินิก

วิทย์ - คณิต
ณรงค์ชัย พารักษา
ปาณยา พัฒนาการ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ English Program
หมายเหตุ นักเรียนโครงการการันตีรุ่น 8 สอบเข้า ม.1 ได้สำเร็จ 78%

 

 

ผลงานของนักเรียนรุ่นที่ 7 สอบปี 2558
รูปนักเรียน ชื่อ - สกุล จากโรงเรียน โรงเรียนที่สอบได้ ประเภท
ภราดร  มโนเจริญ
ถนอมบุตร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ทั่วไป
ธนวินท์  พิบูลย์สวัสดิ์
สารสาสน์วิเทศสายไหม เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ทั่วไป
พุฒิพัฒน์  เหลืองมโนธรรม
ศิริเพ็ญ

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ทั่วไป
พงศธร  ธุระเสร็จ
พระหฤทัยพัฒนเวศน์

นวมินทราชินูทิศ

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ทั่วไป
ศิริลักษณ์  เรืองกสิกิจ
เทพอักษร

นวมินทราชินูทิศ

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ทั่วไป
ศุภิสรา  ทองหนุน
เอกบูรพาวิเทศศึกษา

นวมินทราชินูทิศ

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

English Program
พริม  พุทธสถิตย์
เอกบูรพาวิเทศศึกษา

นวมินทราชินูทิศ

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

English Program
ณัฐภูมิ  จันทรภูมิ
เพ็ญสมิทธ์

นวมินทราชินูทิศ

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ทั่วไป
กวินณา  เกตุสกุล
เพ็ญสมิทธ์ เตรียมพัฒนาการ ทั่วไป
พลภัทร  รัตนชาติ
สารสาสน์สายไหม สตรีวิทยา2 ทั่วไป
ลภัสรดา  เจดีย์พราหมณ์
ถนอมพิศวิทยา สตรีวิทยา2 วิทย์ - คณิต
ณภัทร  เทพจร
พระมารดานุจจานุเคราะห์ บดินทร ทั่วไป
ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในคุณภาพเรา
 
ผลงานของนักเรียนรุ่นที่ 6 สอบปี 2557
รูปนักเรียน ชื่อ - สกุล จากโรงเรียน โรงเรียนที่สอบได้ ประเภท
ศุภกรณ์ ณ กาฬสินธุ์ (G)
สารสาสน์วิเทศมีนบุรี เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

วิทย์-คณิต (GIFT)

(สอบได้ที่ 5)

ธนกร วิริยกสิกร (G)
เพ็ญสมิทธ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วิทย์-คณิต (GIFT)
กานติชา ธรรมกุล
แย้มสอาดรังสิต เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วิทย์-คณิต (GIFT)
พชรกมล ผ่องนพคุณ (G)
แย้มสอาดรังสิต เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า English Program (EP)
ภัคษร ศรีราชพัฒน์ (G)
เพ็ญสมิทธ์

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ทั่วไป
ชัญญาณัช กองผาพา
ฤทธิยะวรรณาลัย เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ทั่วไป
ณัฐนันท์ เชี่ยวกล (G)
พระยาประเสริฐฯ

นวมินทราชินูทิศ

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

วิทย์-คณิต (GIFT)

ณัฐชนนท์ ทองสุวรรณ (G)

ทรงวิทย์ศึกษา

นวมินทราชินูทิศ

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

วิทย์-คณิต (GIFT)
จิรสิน ปรีชากิจถาวร
สาธิตรามคำแหง

นวมินทราชินูทิศ

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

English Program (EP)
พรฒนษา แต้ภักดี (G)
เทพอักษร

นวมินทราชินูทิศ

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ทั่วไป
ฐณิญา ศรีประยูรณกุล
เทพอักษร

นวมินทราชินูทิศ

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ทั่วไป
ศรณ์ อินทรสม (G)
เพ็ญสมิทธ์ บางกะปิ ทั่วไป
ศิโรฆน์ ลัดดาวราภรณ์ (G)
เซนต์ดอมินิก เซนต์ดอมินิก ทั่วไป
วริศรา อุดมวรปัญญา (G)
พระมารดานิจจานุเคราะห์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) English Program (EP)
พชรธร พงศ์นพรัตน์ (G)
โสมาภา 2 (นวมินทร์) บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ทั่วไป
อธิคุณ ศรครุปต์ (G)
ปราโมชวิทยารามอินทรา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ทั่วไป
ธนภูมิ อติชาติภัสสร
พญาไท สามเสนวิทยาลัย English Program (EP)
ธัญพร ปัทธวัน (G)
สารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ สาธิตฯ ม.ราชภัฎพระนคร Intensive English Program (IEP)
ธีริศรา พันธุ์วิชาติกุล (G) เซนต์โยเซฟ บางนา Ekamai International School INTER
ธีรศักดิ์ เขินประติยุทธ
อัสสัมชัญ สมุทรปราการ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ วิทย์-คณิต (GIFT)
ก้องเกียรติ กู้ชาติ
โสมาภานุสสรณ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ทั่วไป

ธนภัทร บุญญชาลี (G)

โสมาภานุสสรณ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ทั่วไป
พงศธร ตั้งคณากุล (G)
อุดมศึกษา ลาดพร้าว เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ทั่วไป

G หมายถึง นักเรียนในโครงการการันตี (รุ่น 6) สอบเข้า ม.1 ได้สำเร็จ คิดเป็น 93.75 %

วิธีคำนวณความสำเร็จ คิดจากยอดนักเรียนประเภทโครงการการรันตีทั้งหมดซึ่งมี 16 คน สอบติด 15 คน นอกนั้นเป็นนักเรียนทั่วไป

 

กวดวิชาที่เน้นคุณภาพเป็นหลัก

 

ผลงานของนักเรียนรุ่นที่ 5 สอบปี 2556
รูปนักเรียน ชื่อ - สกุล จากโรงเรียน โรงเรียนที่สอบได้ ประเภท
จิรภัทร บังเกิดผล (G)
พระมารดานิจจานุเคราะห์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ทั่วไป
ธนัชวรรณ สิทธิบุญ (G)
สารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ทั่วไป
ชัชวาล ตันเจริญทรัพย์์ (G)
ทรงวิทย์ศึกษา

นวมินทราชินูทิศ

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

GIFT (วิทย์-คณิต)
ธรณ์ธันย์ จุลพูล (G)
ภูมิสมิทธิ์

นวมินทราชินูทิศ

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

GIFT (วิทย์-คณิต)
วรรณพรรษ เรืองศรีนราพร์ (G)
มีนบุรีศึกษา

นวมินทราชินูทิศ

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

GIFT (วิทย์-คณิต)
รัตนาภรณ์ ศรนรินทร์
วัดศรีบุญเรือง

นวมินทราชินูทิศ

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

GIFT (วิทย์-คณิต)
ศุภมงคล  จันทร์เชิดชู
วัดศรีบุญเรือง

นวมินทราชินูทิศ

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ทั่วไป
อิสริยา ตุลธนกาญจน์ (G)
สายอักษร สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ วิทย์-คณิต
นววรรณ ผอมขำ (G)
สายทักษร สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ทั่วไป
นพวรรณ บุญกำจัด (G)
ประภามนตรี 1

เซนต์โยเซฟบางนา

ทั่วไป
หมายเหตุ [G] หมายถึง นร.ที่สมัครเข้าติวในโครงการการันตี (รุ่น 5) ที่สอบเข้า ม.1 ได้สำเร็จ

 

 

นักเรียนรุ่นที่ 4 สอบปี 2555
รูปนักเรียน ชื่อ - สกุล จากโรงเรียน โรงเรียนที่สอบได้ ประเภท
นที ธนเศรษฐสมบัติ (G)
โสมาภานุสสรณ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า GIFT (วิทย์-คณิต)
(สอบได้ที่ 2)
ณัฐณิชา เจตนาพิทักษ์กุล (G)
สาธิตรามคำแหง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า GIFT (วิทย์-คณิต)
(สอบได้ที่ 5)
ณภัทร จินดาวงษ์ (G)
สาธิตรามคำแหง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า GIFT (วิทย์-คณิต)
กฤตนัย พหนการ (G)
เพ็ญสมิทธ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า GIFT (วิทย์-คณิต)
ปรินทร์ สรรเพชรณรงค์ (G)
เพ็ญสมิทธ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ทั่วไป
ชนิดา ไชยศรี (G)
ถนอมบุตร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ทั่วไป
ชนิดาภา สุทธิรักษ์ (G)
เพ็ญสมิทธ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ทั่วไป
ณัฐดนัย เกรียงชัยพฤกษ์
ศิริเพ็ญ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ทั่วไป
ณัฐนันท์ ทองรอด (G)
เพ็ญสมิทธ์ นว.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า GIFT (วิทย์-คณิต)
รัชพล เอี่ยนเล่ง (G)
เอกบูรพาวิเทศศึกษา นว.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า GIFT (วิทย์-คณิต)
สุธีธิดา ประหวัน (G)
สารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ นว.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า GIFT (วิทย์-คณิต)
รวิภาส บุญเทพ (G)
สารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ นว.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า GIFT (วิทย์-คณิต)
พิมพิดา มุสิกมาศ
เพ็ญสมิทธ์ นว.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ทั่วไป
เข็มอัปสร กรมนา (G)
ขุมทองวิทยา นว.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ทั่วไป
พรหมวรรณ ตีระแพทย์ (G)
โสมาภารามอินทรา สาธิตรามคำแหง ทั่วไป
สรวิชญ์ มิ่งมีชัย (G)
เพ็ญสมิทธ์ สาธิตรามคำแหง ทั่วไป
วราลี พงษ์จันทร์โอ (G)
พระยาประเสริฐฯ สตรีวิทยา ๒ ทั่วไป
วิสสุตา สุขเสถียรวงศ์ (G)
สารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ทั่วไป
นรินทร์ญา สวาคฆวรรณ (G)
ทับทอง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ทั่วไป
สุชานาถ โกศัยพัฒน์ (G)
โสมาภารามอินทรา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ทั่วไป
พิมพ์ศิษฐา เจริญวิริยะภาพ (G)
เพ็ญสมิทธ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ทั่วไป
ภูเบศ บวรวรธรรม
เพ็ญสมิทธ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ทั่วไป
หมายเหตุ [G] หมายถึง นร.ที่สมัครเข้าติวในโครงการการันตี (รุ่น 4) ที่สอบเข้า ม.1 ได้สำเร็จ คิดเป็น 95%

 

 

นักเรียนรุ่นที่ 3 สอบปี 2554
 รูปนักเรียน ชื่อ - สกุล จากโรงเรียน โรงเรียนที่สอบได้
ประเภท
สรวิศ จรรยารักษ์ [G] โสมาภานุสสรณ์ รามอินทรา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า GIFT (วิทย์-คณิต)
ณปภัช อาจนาวัง [G] เทพอักษร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า GIFT (วิทย์-คณิต)
ภัทรพร ยุตติยงค์ [G] โสมาภานุสสรณ์ รามอินทรา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ทั่วไป
ศุภิสรา แสนหมื่น [G] เอกบูรพาวิเทศศึกษา นวมินทราชินูทิศ
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
GIFT (วิทย์-คณิต)
ตระการตา สมัชชัย [G] บ้านบางกะปิ นวมินทราชินูทิศ
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
GIFT (วิทย์-คณิต)
ศิรประภา จำรักษา [G] วัดศรีบุญเรือง นวมินทราชินูทิศ
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ทั่วไป
ศักดิ์ดา กกรัมย์ [G] วัดศรีบุญเรือง นวมินทราชินูทิศ
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ทั่วไป
นัชชา ทองธราดล สารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ นวมินทราชินูทิศ
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ทั่วไป
ญาณิศา หาญคำ [G] สารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ สามเสนวิทยาลัย ทั่วไป
ฐิติพงศ์ ไพศาลเสถียรพงศ์ สาิธิตเกษตรกำแพงแสน สาธิต มศว.ประสานมิตร ทั่วไป
รัญชน์ ติยะการ [G] เซนดอมินิก Ramkhamhang ADVENT
International School (RAIS)
INTER
ญาณพัฒน์ นาถา [G] วัดสุทธิสะอาด บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ประจำ(สหศึกษา)
จุฑารัตน์ อริยะดำรงค์ขวัญ [G] สารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
GIFT (วิทย์)
ชยังกูร ด่านวัฒนะ [G] อุดมศึกษา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ทั่วไป
ชนากานต์ กลุ่มค้างพลู เพ็ญสมิทธ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ทั่วไป
ฐาปณี ณ กาฬสินธุ์ [G] โสมาภานุสสรณ์ รามอินทรา บดินทรเดชา2 (สิงห์ สิงหเสนี) English Program
วีรภัทร  ตั้งคณากุล [G] อุดมศึกษา สาธิตรามคำแหง ทั่วไป
สริดา  สตางาม [G] โสมาภานุสสรณ์ สาธิตรามคำแหง ทั่วไป
มันตรินี สิทธิประเสริฐ [G] ดลวิทยา สาธิตรามคำแหง ทั่วไป
คุณานนด์ จีระวัฒนรักษ์ ขุมทองวิทยา นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ ทั่วไป
พรรณปวีณ์ จันทร์หอม [G] โสมาภานุสสรณ์ รามอินทรา สตรีวิทยา2 ทั่วไป
กฤตณัฐ ทุมเสกสาร [G] โสมาภานุสสรณ์ รามอินทรา สตรีวิทยา2 ทั่วไป
หมายเหตุ [G] หมายถึุง นักเรียนที่เข้าร่วมติวโครงการการันตี (ยอด นร.กว่า 80% สอบเข้า ม.1 ได้สำเร็จ)
 
 นร.รุ่นที่ 2 (สอบปี 2553)
 รูปนักเรียน ชื่อ - สกุล จากโรงเรียน โรงเรียนที่สอบได้
ประเภท
กษิดิศ เบญจโชติช่วง อรรถมิตร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ทั่วไป
ปาริฉัตร จิตตะพิทยากุล มาเรียลัย เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ทั่วไป
จิรภัทร รมณียกุล เพ็ญสมิทธ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ทั่วไป
พงศกร ทองคำ เพ็ญสมิทธ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ทั่วไป
สุทธิภรณ์ ไชยศรี ถนอมบุตร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ทั่วไป
สุราศี สุปรียสกนธ์ จินดาพงศ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
วิทย์-คณิต
พงศ์รพี ศรีวัฒนะ ลาซาล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ทั่วไป
พีรวุฒิ จินตวิโรจน์ อุดมศึกษา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)
ทั่วไป
ศุภัครนุช พุทสาระพันธ์ สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า สาธิตรามคำแหง
ทั่วไป
ปรีชา ใจกล้า สามเสนนอก
(ประชาราชอนุกุล)
นวมินทราชินูทิศ
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
วิทย์-คณิต
ณภัทร เจียมจริยธรรม วัดศรีบุญเรือง นวมินทราชินูทิศ
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

วิทย์-คณิต

(สอบได้ที่ 1)

หมายเหตุ รายชื่อนักเรียนที่เรียนครบทุกคอร์ส สามารถสอบคัดเลือกได้สำเร็จทุกคน (ติดยกห้อง)

 

 

นร.รุ่นที่ 1 (สอบปี 2552 ติดยกห้อง)

รูปนักเรียน

ชื่อ - สกุล

จากโรงเรียน โรงเรียนที่สอบได้ ประเภท
ด.ญ.อรณิชา สกุลศรีชัย เพ็ญสมิทธ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วิทย์-คณิต
ด.ช.ศิกวัส วูวงศ์ เพ็ญสมิทธ์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วิทย์-คณิต
ด.ช.ลิทธพล บัวสุวรรณ์ อุดมศึกษา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ห้องทั่วไป
ด.ญ.วนัสนันท์ สุริยะแปง เทพอักษร นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ห้องทั่วไป
NO PICTURE
ด.ญ.กาญจนา น้อยจันทร์ โสมาภานุสสรณ์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ห้องทั่วไป
         

ทีมผู้สอนเชื่อมั่นเสมอว่าการวางพื้นฐานให้แน่นมีเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง และได้ผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยเน้นกระบวนการคิดให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ด้วยการกำหนดสถานการณ์และโจทย์ต่างๆ ให้พวกเขาลองฝึกฝนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับที่พลิกแพลงอย่างต่อเนื่อง เด็กเหล่านี้ก็จะสามารถใช้ประสบการณ์จากการเรียนรู้ในการแก้ปัญหา และผ่านอุปสรรคได้อย่างไม่ยากนัก ที่สำคัญยังสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างยั่งยืน

 

 

กวดวิชาที่เน้นคุณภาพเป็นหลัก